Algemene voorwaarden - Strandplevier Suites

Op boekingen gemaakt ná 28 september zijn onze nieuwe algemene voorwaarden van toepassing. 

- Bekijk de Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden voor reserveringen voor 1 augustus

Lees meer

Algemene Voorwaarden Strandplevier Suites
Van toepassing vanaf 28 september 2020  


Artikel 1 Definities  

1.1 Strandplevier Suites 

De handelsnaam van VEST (Vereniging Exploitatie Strandplevier Texel; KvK nr.: 76662799), die zijn  bedrijf maakt van het verlenen van diensten. 

1.2 Verlenen van diensten 

Het door Strandplevier Suites verstrekken van logies en/of eten en/of drank, alles met alle daarbij  behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin van het woord.  

1.3 Klant  

De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met Strandplevier Suites een overeenkomst heeft gesloten.  

1.4 Gast  

De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten overeenkomst één of  meer diensten moet(en) worden verleend. Waar in de Algemene Voorwaarden van gast of klant  wordt gesproken, wordt zowel gast als klant bedoeld, tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar  strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.  

1.5 Overeenkomst 

Een overeenkomst tussen Strandplevier Suites en een klant ter zake een of meer door Strandplevier  Suites te verlenen diensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van de term  overeenkomst kan ook de term reservering worden gebruikt. 

1.6 Reserveringswaarde  

De waarde van de overeenkomst, die gelijk is aan de totale omzetverwachting van Strandplevier  Suites inclusief eventueel toeristenbelasting en B.T.W. ter zake een met een klant gesloten  overeenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen Strandplevier Suites geldende  gemiddelden.  

1.7 No-show  

Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een overeenkomst te  verstrekken dienst.  

1.8 Annulering  

De in schriftelijke vorm door de klant aan Strandplevier Suites gedane mededeling dat van één of  meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de  in schriftelijke vorm door Strandplevier Suites aan de klant gedane mededeling dat één of meer  overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.  

1.9 Tegoed-voucher 

Waardebon die een tegoed vertegenwoordigt en op een latere datum is in te wisselen. Artikel 2 Toepasselijkheid  


2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van  toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle overeenkomsten, alsmede op alle  aanbiedingen ter zake de totstandkoming van deze overeenkomsten. Indien daarnaast toch andere  algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid deze Algemene  Voorwaarden. 

2.2 Afwijken van deze Algemene Voorwaarden is slechts schriftelijk mogelijk en van geval tot geval.

Algemene Voorwaarden Strandplevier Suites, 28-09-2020 1 

2.3 Deze Algemene Voorwaarden strekken ook ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen  waarvan Strandplevier Suites gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een  overeenkomst of bij het exploiteren van Strandplevier Suites. 

2.4 Strandplevier Suites is gerechtigd om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien de wijziging tot gevolg heeft dat aan de klant een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft de klant de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden. 


Artikel 3 Totstandkoming van overeenkomsten 

3.1 Strandplevier Suites kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een overeenkomst weigeren, tenzij een zodanige weigering plaatsvindt uitsluitend op één of meer gronden die in artikel  429 quater van het Wetboek van Strafrecht als discriminatie zijn aangemerkt. 

3.2 Alle door Strandplevier Suites gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een  overeenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud “zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt”.  Doet Strandplevier Suites binnen een redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep op  bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen. 

3.3 Een overeenkomst voor (een) gast(en) aangegaan door tussenpersonen (cargadoors, reisbureaus,  Online Travel Agents en andere horecabedrijven e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden  geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Strandplevier Suites is  

aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk  uitdrukkelijk anders overeengekomen. De gast(en) en de tussenperso(o)n(en) zijn hoofdelijk  aansprakelijk voor de betaling van het verschuldigde. 


Artikel 4 Algemene rechten en verplichtingen van Strandplevier Suites 

4.1 Strandplevier Suites is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de  overeenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen diensten te verlenen  op de in Strandplevier Suites gebruikelijke wijze. 

4.2 Strandplevier Suites is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van  diensten aan een gast te beëindigen wanneer de gast de huis- en/of gedragsregels overtreedt, of zich  anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in Strandplevier Suites en/of de normale  exploitatie daarvan wordt verstoord. 

De gast dient alsdan op eerste verzoek Strandplevier Suites te verlaten. Indien de klant op een andere  wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen die hij uit welken hoofde ook jegens Strandplevier  Suites heeft dan is Strandplevier Suites gerechtigd de dienstverlening op te schorten. Strandplevier  Suites mag onderhavige bevoegdheden slechts uitoefenen indien de aard en de ernst van de door de  gast begane overtredingen daartoe naar het redelijk oordeel van Strandplevier Suites voldoende  aanleiding geven. 

4.3 Strandplevier Suites is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de overeenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde buitengerechtelijk te ontbinden. Maakt  Strandplevier Suites van deze bevoegdheid gebruik, dan zal Strandplevier Suites tot geen enkele  schadevergoeding jegens de klant gehouden zijn. 

4.4 Strandplevier Suites is niet verplicht enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te  nemen. Het voorgaande houdt in dat Strandplevier Suites niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is  voor schade, verlies of diefstal van enig goed van de gast, welke Strandplevier Suites geweigerd heeft  om in ontvangst en/of bewaring te nemen. 

4.5 Indien Strandplevier Suites voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig  bedrag aan de gast in rekening brengt, moet Strandplevier Suites op die goederen letten als een goed  huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 9. 

4.6 Strandplevier Suites is niet verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan de toelating  voorwaarden verbinden. Voor de toelating van assistentiehonden gelden de wettelijke regeling(en),  inclusief de daarin aangegeven uitzonderingen.

Algemene Voorwaarden Strandplevier Suites, 28-09-2020 2 


Artikel 5 Algemene verplichtingen van de gast 

5.1 De gast is verplicht om zich aan de in Strandplevier Suites geldende huis- en gedragsregels te  houden en de redelijke aanwijzingen van Strandplevier Suites op te volgen. Strandplevier Suites moet  de huis- en gedragsregels op een duidelijk waarneembare plaats kenbaar maken of schriftelijk  verstrekken. Redelijke aanwijzingen mogen mondeling worden gegeven. 

5.2 De gast is verplicht om mee te werken aan redelijke verzoeken van Strandplevier Suites in het  kader van diens wettelijke plichten omtrent onder andere veiligheid, identificatie,  voedselveiligheid/hygiëne en beperking van overlast. 


Artikel 6 Dienst bestaande uit het verstrekken van logies  

6.1 Strandplevier Suites communiceert in het geval van logies vooraf over het tijdstip waarop de  accommodatie ter beschikking van de gast wordt gesteld en voor welk tijdstip de gast dient te hebben  uitgecheckt. 

6.2 Tenzij anders is overeengekomen is Strandplevier Suites gerechtigd om de reservering voor logies  als vervallen te beschouwen wanneer de gast zich niet op de eerste gereserveerde dag om 22.00 uur  bij hem heeft gemeld, of de gast niet tijdig heeft aangegeven op een later tijdstip te zullen arriveren  en Strandplevier Suites daartegen geen bezwaar heeft gemaakt. Het voorgaande geldt, onverminderd  het bepaalde in artikel 7. 

6.3 Strandplevier Suites is gerechtigd om van de gast te verlangen dat deze genoegen neemt met een  andere, gelijkwaardige accommodatie omtrent logies dan volgens de overeenkomst ter beschikking  gesteld zou moeten worden. De gast kan dit alternatief weigeren. De gast heeft in dat laatste geval  het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst waarop voormeld verlangen van  Strandplevier Suites betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van  andere overeenkomsten. 


Artikel 7 Annuleringen  

7.1.1 De klant is bevoegd een overeenkomst te annuleren tegen betaling van de annuleringskosten.  Als de klant zich niet op de eerste gereserveerde dag om 22.00 uur bij Strandplevier Suites heeft  gemeld, of de gast niet tijdig heeft aangegeven op een later tijdstip te zullen arriveren dan is hij de  annuleringskosten verschuldigd. 

Indien de klant alsnog na 22.00 uur arriveert, kan Strandplevier Suites zich op deze verschuldigde  annuleringskosten beroepen dan wel alsnog uitvoering geven aan de overeenkomst en volledige  nakoming van de klant omtrent de overeenkomst verlangen.  

7.1.2 Het bepaalde in de artikelen 10.1 en 11.4 is ook op annuleringen van toepassing.  
7.1.3 Ingeval van no-show is de klant in alle gevallen verplicht de reserveringswaarde te betalen.  

7.1.4 Indien niet alle overeengekomen diensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde  diensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.  

7.2 Annulering van een dienst bestaande uit het verstrekken van logies 

Wanneer een reservering voor uitsluitend logies, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor een klant gelden voor annulering van die reservering de volgende percentages van de reserveringswaarde die  door de klant betaald moeten aan Strandplevier Suites (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen):  

Bij annulering:  

Meer dan 3 weken voor de ingangsdatum: 0% van de reserveringswaarde betalen 
Meer dan 2 weken voor de ingangsdatum: 15% van de reserveringswaarde betalen 
Meer dan 1 week voor de ingangsdatum: 35% van de reserveringswaarde betalen 
Meer dan 3 dagen voor de ingangsdatum: 60% van de reserveringswaarde betalen 
Meer dan 24 uur voor de ingangsdatum: 85% van de reserveringswaarde betalen 
24 uur of minder voor de ingangsdatum: 100% van de reserveringswaarde betalen

 

Artikel 8 Waarborgsom en tussentijdse betaling  

8.1 Strandplevier Suites kan van de klant verlangen dat deze onder Strandplevier Suites een  waarborgsom deponeert. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen  uitsluitend tot zekerheid voor Strandplevier Suites en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde  omzet. Tot meerdere zekerheid van Strandplevier Suites kan deze van de klant verlangen zijn  medewerking te verlenen aan het verstrekken van de benodigde gegevens, waaronder het maken van  een afdruk of kopie van de creditcard van de klant, teneinde de waarborgsom en de mogelijkheid tot  het uitwinnen daarvan zo veel als mogelijk zeker te stellen.  

8.2 Strandplevier Suites mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepaling gedeponeerde bedrag ter zake al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het  overschot dient door Strandplevier Suites onverwijld aan de klant te worden terugbetaald. 


Artikel 9 Aansprakelijkheid van Strandplevier Suites 

9.1 Strandplevier Suites is tegenover de gast aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een  tekortkoming door Strandplevier Suites in de nakoming van de overeenkomst, tenzij die tekortkoming  niet kan worden toegerekend aan Strandplevier Suites dan wel aan personen van wier hulp Strandplevier Suites bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt. 

9.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 4.5 is Strandplevier Suites niet aansprakelijk voor  beschadiging of verlies van goederen, die in Strandplevier Suites zijn meegebracht door een gast die  daar zijn intrek heeft genomen. De klant vrijwaart Strandplevier Suites tegen aanspraken van gasten  ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet  of grove schuld van Strandplevier Suites. 

9.3 Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt, is Strandplevier Suites niet  aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove  schuld van het Strandplevier Suites. 

9.4 Strandplevier Suites is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook  ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in  of op enig roerend of onroerend goed waarvan Strandplevier Suites houder, (erf)pachter, huurder  dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van Strandplevier Suites staat, behoudens indien  en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Strandplevier Suites. 

9.5 Aansprakelijkheid van Strandplevier Suites is beperkt tot het bedrag dat redelijkerwijs te  verzekeren valt. 

9.6 Indien voor de gast aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding als bedoeld  in artikel 4.5 in rekening wordt gebracht, schade ontstaat, is Strandplevier Suites verplicht de schade  aan deze goederen ten gevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is  niet verschuldigd ter zake in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen. 

9.7 Indien Strandplevier Suites goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan  ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat  Strandplevier Suites daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is Strandplevier Suites niet aansprakelijk  voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij Strandplevier  Suites opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van opzet of grove schuld  van Strandplevier Suites. In alle gevallen geldt dat Strandplevier Suites niet gehouden kan worden tot  vergoeding van schade van goederen die zich bevinden in goederen die worden gedeponeerd,  bewaard of achtergelaten, ongeacht of Strandplevier Suites daarvoor enige vergoeding bedingt. 


Artikel 10 Aansprakelijkheid van de gast en/of klant  

10.1 De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade  die voor Strandplevier Suites en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van  een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels  is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun  toezicht staan. 


Artikel 11 Afrekening en betaling 

11.1 De klant is de in de overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd. De prijzen worden  vermeld op lijsten die door Strandplevier Suites op een voor de gast zichtbare plaats zijn aangebracht  of zijn opgenomen in een lijst die aan de klant, desnoods op diens verzoek, wordt overhandigd of die  via digitale bronnen toegankelijk is voor de klant.  

11.2 Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, garage, safe, wasserij of stomerij,  telefoon, internet, Wifi, roomservice, t.v.-huur e.d. kan door Strandplevier Suites een extra  vergoeding in rekening worden gebracht. De bijzondere dienst zal vooraf bij afname van de dienst  worden aangegeven. 

11.3 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake annulering of no-show, zijn door  de klant verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient voor  contante betaling of betaling per bank of giro zorg te dragen, tenzij anders overeengekomen. 

11.4 De gast en de klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen die één van hen of beiden  aan Strandplevier Suites uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Overeenkomsten worden  behoudens andersluidend beding geacht mede namens elke gast gesloten te zijn. Door te verschijnen  geeft de gast te kennen dat de klant bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende  overeenkomst te vertegenwoordigen. 

11.5 Zolang de klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens Strandplevier Suites heeft voldaan is Strandplevier Suites gerechtigd om alle goederen welke door de klant in Strandplevier Suites zijn  meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de klant ten genoegen van Strandplevier  Suites aan al zijn verplichtingen jegens Strandplevier Suites heeft voldaan. Naast een retentierecht  komt Strandplevier Suites in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen. 

11.6 Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag  ook, door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan Strandplevier Suites te worden  voldaan. Indien een factuur wordt gezonden is Strandplevier Suites te allen tijde bevoegd een  kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien  de klant de factuur binnen veertien dagen voldoet. 

11.7 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de klant in gebreke zonder dat enige  ingebrekestelling zal zijn vereist. Uitsluitend indien de klant een natuurlijk persoon (consument) is,  stuurt Strandplevier Suites bij achterwege blijven van betaling, eenmalig een ingebrekestelling met  een termijn van tenminste 14 dagen om alsnog te betalen. 

11.8 Indien de klant in gebreke is moet hij aan Strandplevier Suites alle op de inning vallende kosten  vergoeden. De buitengerechtelijke inningskosten worden in rekening gebracht volgens de wet.  

11.9 Indien Strandplevier Suites goederen als bedoeld in artikel 11.5 onder zich heeft en de klant van  wie Strandplevier Suites de goederen onder zich heeft gekregen gedurende drie maanden in gebreke  is, is Strandplevier Suites gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en  

zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen eveneens ten  laste van de klant en Strandplevier Suites kan zich ook daarvoor op de opbrengst van de verkoop  verhalen. Hetgeen na het verhaal van Strandplevier Suites resteert, wordt aan de klant uitgekeerd. 

11.10 Iedere betaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan  wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan Strandplevier Suites in de navolgende volgorde: 

• De kosten van executie 

• De gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten 

• De rente 

• De schade 

• De hoofdsom

 

11.11 Betaling geschiedt in Euro’s. Indien Strandplevier Suites buitenlandse betaalmiddelen  accepteert dan geldt de op het moment van betaling geldende marktkoers. Strandplevier Suites kan  daarbij bij wijze van administratiekosten een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met  maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden. Strandplevier Suites kan dit  bewerkstelligen door de geldende marktkoers met maximaal 10% aan te passen. 

11.12 Strandplevier Suites is nimmer gehouden om andere betaalmiddelen dan contanten te  accepteren en kan aan acceptatie van dergelijke andere betaalmiddelen voorwaarden verbinden. 


Artikel 12 Overmacht 

12.1 Als overmacht voor Strandplevier Suites, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte  tekortkoming Strandplevier Suites niet kan worden toegerekend, geldt iedere voorziene of  onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Strandplevier Suites zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. 

12.2 Indien een van de partijen bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die  overeenkomst te voldoen, is hij verplicht de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te  stellen. 


Artikel 13 Gevonden voorwerpen  

13.1 In het gebouw en aanhorigheden van Strandplevier Suites verloren of achtergelaten  voorwerpen, die door de gast worden gevonden, moeten door deze zo spoedig mogelijk bij Strandplevier Suites worden ingeleverd.  

13.2 Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de inlevering daarvan bij Strandplevier Suites heeft gemeld, verkrijgt Strandplevier Suites de eigendom.  

13.3 Indien het Strandplevier Suites door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt, geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. Strandplevier Suites is nimmer tot  toezending verplicht. 


Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen  

14.1 Op overeenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.  

14.2 Ingeval van geschillen tussen Strandplevier Suites en een klant (niet zijnde een natuurlijk  persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is bij uitsluiting bevoegd de  bevoegde rechter in de woonplaats van Strandplevier Suites, tenzij krachtens dwingende  wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van Strandplevier  Suites het geschil te laten beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.  

14.3 Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn  ontstaan.  

14.4 De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de  geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om  enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen  te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.